Legislativní ochrana sýce rousného (Aegolius funereus)

Sýc rousný je chráněn těmito legislativními nástroji:

  • zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 395/92 Sb.: zvláště chráněný živočich v kategorii silně ohrožený
  • chráněn legislativou ES: zařazen do přílohy I směrnice o ptácích (pro sýce rousného jsou v ČR vyhlašovány ptačí oblasti)
  • zařazen v Červené knize ČR: Sedláček (1988) uvádí jej řadí do kategorie druh vyžadující další pozornost, v aktualizovaném Červeném seznamu ptáků ČR je sýc rousný zařazen jako druh zranitelný (Šťastný & Bejček 2003).

 

Autor: Karel Poprach